KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i Uczestnika kursu jest Bertrand Antony-Thomas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NEW HORIZONS ENGLISH SCHOOL Bertrand Antony-Thomas, ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, NIP 7251823116.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko Klienta
  2. adres korespondencyjny Klienta
  3. Imię i nazwisko Uczestnika zajęć
  4. adres e-mail Klienta
  5. adres e-mail Uczestnika zajęć
  6. numer telefonu Klienta
  7. numer telefonu Uczestnika zajęć.
  8. numer PESEL Klienta
  9. data urodzenia Uczestnika zajęć
  10. dane uczestnika zajęć dotyczące realizowanego kursu (obecność na zajęciach, wyniki testów początkowych i końcowych, dokumenty niezbędne do wystawienia certyfikatu lub jego duplikatu)
 3. Podanie danych, o których mowa w punkcie 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do sporządzenia umowy oraz zrealizowania kursu językowego i prawidłowego wywiązania się z praw i obowiązków stron.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. Wykonywania usługi prowadzenia kursu języka obecego, w szczególności kontaktu w zakresie bieżących spraw związanych z kursem (kontakt w sprawie zajęć, obecności, rozpoczęcia kursu itp.)
  2. dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem usługi, w tym nieuregulowanych należności.
  3. prowadzenia księgowości związanej ze świadczonymi usługami
  4. rozpatrywania reklamacji
  5. umożliwienia osobie, której dane dotyczą odebrania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu (lub jego duplikatu) oraz zaświadczeń potwierdzających przebieg edukacji językowej w Szkole (poziom językowy, wyniki egzaminów końcowych, frekwencja).
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. dla punktu 4. a) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dane są niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, przed zawarciem umowy,
  2. dla punktu 4.b) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. podanie danych jest niezbędne dla prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią,
  3. dla punktu 4.c) oraz 4.d) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  4. dla punktu 4.e) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 6. 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat, lub do czasu ewentualnego żądania ich usunięcia – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. W przypadku punktów 4.a) – 4.d) – dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji usługi lub wygaśnięcia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze.
 7. 7. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy oraz lektorzy, świadczący pracę na rzecz Administratora, w tym osoby samozatrudnione. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być przedsiębiorstwa świadczące na rzecz Administratora usługi wiążące się z prawidłowym wykonaniem umowy, w tym obsługa księgowa i prawna.
 8. 8. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
 9. 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących przetwarzania danych osobowych (organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).