English ArticlesLekcja pokazowa dla dzieci i młodzieży

1 września 2021przez viralcode0

Active learning among students / Aktywna nauka wśród uczniów One of the most important reasons to modernise the classroom is to provide students with opportunities for active learning. By definition, this means challenging students to get them involved in the learning process. This means using various methods to engage students more intensively thus making lessons...

Active learning among students / Aktywna nauka wśród uczniów

One of the most important reasons to modernise the classroom is to provide students with opportunities for active learning. By definition, this means challenging students to get them involved in the learning process. This means using various methods to engage students more intensively thus making lessons more interesting. Before touchscreens in the classroom, interactivity was very limited. But, things have changed so when partnered with highly engaging content, an interactive touchscreen can provide a captivating storyline that can spur students into active learning and improve their language skills faster.

Jednym z najważniejszych powodów modernizacji sali lekcyjnej jest zapewnienie uczniom możliwości aktywnego uczenia się. Poprzez stosowanie różnych metod, które intensywniej angażują uczniów w proces uczenia się, lekcje stają się ciekawsze. W czasach, kiedy w salach lekcyjnych nie było ekranów dotykowych, interaktywność była bardzo ograniczona. Jednak wszystko się zmieniło. W połączeniu z bardzo angażującą treścią, interaktywny ekran dotykowy może zapewnić wciągającą fabułę, zachęcającą uczniów do aktywnego uczenia się i osiągania jeszcze większych i szybszych postępów.

Share an experience / Podziel się doświadczeniem

Instead of driving students to their separate areas, an interactive touchscreen attracts students to participate in a common activity. This leads to enhancing your learning experience.

Interaktywny ekran dotykowy zachęca uczniów do aktywnego udziału we wspólnych zajęciach. I pozwala „odciągnąć” ich od szkolnych ławek, co jeszcze bardziej sprzyja efektywnej nauce.

Encourage inclusivity / Wspieraj poczucie przynależności

The system also highly encourages collaboration during group activities, promoting further conversation and interaction with the group. At the same time, teachers can also participate in onscreen activities at any time, whether to enhance, evaluate, or intervene.

Tablica interaktywna zachęca również do współpracy podczas zajęć grupowych, wspomagając konwersacje i interakcję z grupą. Jednocześnie tablica daje nauczycielom możliwość uczestniczenia w zajęciach w dowolnym momencie, poprawiania oraz oceniania.

Improve learning results / Popraw wyniki w nauce

Because of its highly engaging nature, students often forget the intended effects of interactive touchscreens, which is to learn. Many students can lose themselves to the myriad of activities in the name of fun without realising they’ve been learning the whole time. A French study showed that students are one and a half times more likely to fail a class when the facilitators teach via lectures compared to those lessons given in interactive classrooms.

Ze względu na bardzo angażujący charakter zajęć uczniowie często zapominają o zamierzonym działaniu interaktywnych ekranów dotykowych, jakim jest nauka. Wielu uczniów może zatracić się w niezliczonych zajęciach w imię zabawy, nie zdając sobie sprawy, że przez cały czas się uczyli. Francuskie badanie wykazało, że uczniowie uczestniczący w wykładach bez wykorzystania interaktywnych tablic półtora raza rzadziej otrzymują pozytywne oceny, w porównaniu z lekcjami prowadzonymi w interaktywnych klasach.

Fun and easy to use / Zabawny i łatwy w użyciu

Last but not least, using interactive touchscreens is a highly fun activity. Having fun doesn’t just mean a more relaxing demeanour. Having fun while learning avails unique cognitive resources, associates reward and pleasure with information, strengthens and broadens memory networks, and triggers abstract thinking and focused attention.

Wreszcie, korzystanie z interaktywnych ekranów dotykowych jest bardzo zabawną czynnością. Dobra zabawa oznacza nie tylko bardziej relaksującą atmosferę. Nauka poprzez zabawę, to metoda pozwalająca korzystać z unikalnych zasobów poznawczych, kojarząca nagrodę i przyjemność z informacjami, wzmacniająca i poszerzająca sieci pamięci oraz wyzwalająca abstrakcyjne myślenie i skupiająca uwagę

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *