English ArticlesHow Learning English Can Make You a Global Citizen

17 lipca 2021przez viralcode0

Why are you learning English? / Dlaczego uczysz się angielskiego? This is probably the most important question you can ask, but the depth and sincerity of your answer will not only determine the quality of your learning experience, but also the reward. Most people would say that they are learning English for professional reasons, some...

Why are you learning English? / Dlaczego uczysz się angielskiego?

This is probably the most important question you can ask, but the depth and sincerity of your answer will not only determine the quality of your learning experience, but also the reward.

Most people would say that they are learning English for professional reasons, some would say for travel, cultural reasons, or to form relationships, but few people have any idea of the huge impact that English fluency can have upon human consciousness, global inter-connectivity, and the way we perceive ourselves in the world.

English is without a doubt the universal language. This is not a question of linguistic imperialism, but rather the reality of living in a modern, globalized world. Not only is English the international language of business, diplomacy, and tourism, but it can also open your mind to an entirely new perspective on the world.

We call this new perspective Global Citizenship, and it’s a collection of processes, skills, character traits, and attitudes that together form an identity that transcends geographic and political borders to include all of humanity.

We may not be free of borders in the physical sense (yet), but we have the means, the opportunity, and the responsibility to actively participate in an already existing international community and field of awareness that promotes a better, more peaceful, unified, and diplomatic path to solving global problems.

The problems are many, they are severe, and if we are to save ourselves from our own cancerous ways, we must dramatically expand our worldview to make space in our identity for all cultures and religions, to celebrate our differences, but ultimately to recognize that what we have in common as human beings is much, much stronger than what separates us.

As we learn, as we meet people from around the world, and as we open our minds to new cultures, information, experiences, and ways of looking at the world, we unlock the hidden and life-altering potential of learning English: World Citizenship.

Tłumaczenie

Jest to prawdopodobnie najważniejsze pytanie, jakie możesz zadać, ale to, jak bardzo rozbudowanej i szczerej odpowiedzi udzielisz nie tylko określi jakość twojej nauki, ale także jej rezultat.

Większość ludzi powiedziałaby, że uczą się angielskiego z powodów zawodowych, inni twierdzą, że z powodów związanych z podróżowaniem, chęcią poznania innych kultur lub nawiązania nowych relacji, jednak, niewiele osób jest świadoma, jak ogromny wpływ płynność w języku angielskim może mieć na ludzką świadomość, globalną łączność, i sposób, w jaki postrzegamy siebie w świecie.

Angielski jest bez wątpienia językiem uniwersalnym. Nie jest to kwestia imperializmu językowego, ale raczej realia życia we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Angielski jest nie tylko międzynarodowym językiem biznesu, dyplomacji i turystyki, ale może również otworzyć twój umysł na zupełnie nowe spojrzenie na świat.

Te nowe podejście nazywane jest globalnym obywatelstwem i jest to zbiór procesów, umiejętności, cech charakteru i postaw, które razem tworzą tożsamość przekraczającą granice geograficzne i polityczne, obejmując całą ludzkość.

Możemy nie być wolni od granic w sensie fizycznym (jeszcze), ale mamy środki, możliwości i odpowiedzialność, aby aktywnie uczestniczyć w istniejącej już społeczności międzynarodowej i budować świadomości, która promuje lepszą, spokojniejszą, jednolitą, i dyplomatyczną drogę do rozwiązywania globalnych problemów.

Problemów jest wiele i są one poważne, ale jeśli mamy uratować się od naszych własnych szkodliwych poglądów, musimy radykalnie rozszerzyć nasz światopogląd, aby zrobić miejsce w naszej tożsamości dla wszystkich kultur i religii, aby celebrować nasze różnice i ostatecznie uznać, że to, co nas łączy jako ludzi, jest znacznie silniejsze niż to, co nas dzieli.

Ucząc się, spotykając ludzi z całego świata i otwierając nasze umysły na nowe kultury, informacje, doświadczenia i sposoby patrzenia na świat, odblokowujemy ukryty i zmieniający życie potencjał nauki języka angielskiego: World Citizenship.

Here are 4 ways that English helps us build a global perspective. / Oto 4 sposoby, w jakie angielski pomaga nam budować globalną perspektywę.

 

1. Communication is the Key / Komunikacja jest kluczem

The first and most immediate effect of English fluency is that you can communicate with people from different cultures, and this alone will transform your perspective. Nothing can replace communication, which is the gateway to true human connection and relationship. Not travel, not education, not intelligence, and not even good information can replace this.

When you truly connect with people from other cultures, you are exposed to the naked truth, which forces you to challenge the beliefs and stereotypes you’ve inherited from your culture and put yourself in their shoes. This makes it increasingly hard to project your fears and misconceptions on others, and you realize that other people from other religions, cultures, and backgrounds are not as different as you once thought.

In fact, your conception of “they” as an external group of people that is different from you starts to dissolve and turn into a “we” that you can identify with. This happens through personal and professional contact, as well as being exposed and enriched by other aspects of different cultures, such as music, food and customs. These are all very significant experiences, but the key that opens the door is speaking the same language.

“The limits of your language are the limits of your world.” – Ludwig Wittgenstein

In this sense, English has become the language of peace and diplomacy. Being able to communicate and relate to people from a large variety of places is the first big step to global citizenship. It puts you in a position to transform your perspective not only about other cultures, but also of your own, and you start to see that we are all in the same boat.

Tłumaczenie

Pierwszą i najbardziej bezpośrednią korzyścią wynikającą z płynnej znajomości języka angielskiego jest to, że możesz komunikować się z ludźmi z różnych kultur, co od razu zmienia twoją perspektywę. Nic nie może zastąpić komunikacji, która jest bramą do budowania nowych relacji międzyludzkich. Ani podróże, ani edukacja, czy też inteligencja, ani nawet dobra informacja nie mogą tego zastąpić.

Kiedy naprawdę nawiązujesz kontakt z ludźmi z innych kultur, jesteś narażony na nagą prawdę, która zmusza Cię do zmierzenia się z przekonaniami i stereotypami, które odziedziczyłeś po swojej kulturze i postawienia się na ich miejscu. To sprawia, że coraz trudniej jest przerzucać swoje lęki i błędne wyobrażenia na innych, i zdajesz sobie sprawę, że inni ludzie z innych religii, kultur i środowisk nie różnią się tak bardzo, jak kiedyś myślałeś.

W rzeczywistości twoja koncepcja „ich” jako zewnętrznej grupy ludzi, która różni się od ciebie, zaczyna zanikać i przekształca się w „nas”, z którymi możesz się identyfikować. Dzieje się to poprzez kontakt osobisty i zawodowy, a także poprzez styczność z szeregiem aspektów różnych kultur, takich jak muzyka, kuchnia i zwyczaje. To bardzo ważne doświadczenia, ale kluczem, który otwiera drzwi, jest mówienie tym samym językiem.

“Granice twojego języka są granicami twojego świata” – Ludwig Wittgenstein

W tym sensie angielski stał się językiem pokoju i dyplomacji. Możliwość komunikowania się i nawiązywania kontaktów z ludźmi z wielu różnych miejsc to pierwszy duży krok do globalnego obywatelstwa. Dzięki temu możesz zmienić swoje spojrzenie nie tylko na inne kultury, ale także na swoją własną, i zaczynasz dostrzegać, że wszyscy ‘jedziemy na tym samym wózku’.

2. You Recognize the Multiplicity AND the Unity / Rozpoznajesz różnorodność I jedność

From fluent communication and human connection flows a direct experience and understanding of all the different cultures you encounter on your path. This allows you to break out of a restricted, one-dimensional worldview and start to include perspectives that may not seem so apparent to you.

Your first impression may be that people from other cultures and perspectives are different, or even weird, but soon you realize that we actually have a lot in common. This may happen early or later on depending on your age and maturity, but if you are willing to keep going, meeting people, learning, and opening your heart and mind up to the world, it will gradually transform you.

The impact is huge! First of all, you start to appreciate the uniqueness of not only other cultures, but also of your own.

Although you see that your nation is just one of many and not the absolute reality you previously thought, you discover the uniqueness of your culture and reflect back upon it with much more awareness. This results in a more balanced perspective that permits you to recognize both the positive and the negative inherent in all cultures.

“To have another language is to possess a second soul.” – Charlemagne

Beyond this, you start to realize that even though the multiplicity is amazing and you value the uniqueness between cultures more than ever, your identity as a world citizen is much stronger than your nationality.

The more that you connect outside of the political, geographic, and conceptual borders of your nation, culture, and religion, the more you realize that your humanity is the strongest common denominator that exists.

Tłumaczenie

Z płynnej komunikacji i relacji międzyludzkich płynie bezpośrednie doświadczenie i zrozumienie różnych kultur, które napotykasz na swojej drodze. To pozwala tobie wyrwać się z ograniczonego, jednowymiarowego światopoglądu i zacząć uwzględniać perspektywy, które mogą nie wydawać się tobie tak oczywiste.

Twoje pierwsze wrażenie może być takie, że ludzie z innych kultur i perspektyw są różni, a nawet dziwni, ale wkrótce zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę macie ze sobą wiele wspólnego. Może się to zdarzyć wcześniej lub później, w zależności od wieku i dojrzałości. Jeśli jednak chcesz iść do przodu, spotykać nowych ludzi, uczyć się i otwierać swoje serce i umysł na świat, to stopniowo zaczniesz się zmieniać.

Wpływ jest ogromny! Przede wszystkim, zaczniesz doceniać wyjątkowość nie tylko innych kultur, ale także własnej.

Chociaż widzisz, że twój naród jest tylko jednym z wielu, a nie absolutną rzeczywistością, o której wcześniej myślałeś, odkrywasz wyjątkowość swojej kultury i zastanawiasz się nad nią z dużo większą świadomością. Skutkuje to bardziej zrównoważoną perspektywą, która pozwala rozpoznać zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy wszystkich kultur.

“Mieć inny język, to posiadać drugą duszę” — Karol Wielki

Poza tym zaczynasz zdawać sobie sprawę, że chociaż różnorodność jest niesamowita i cenisz wyjątkowość między kulturami bardziej niż kiedykolwiek, twoja tożsamość jako obywatela świata jest znacznie silniejsza niż twoja narodowość.

Im bardziej łączysz się poza politycznymi, geograficznymi i pojęciowymi granicami swojego narodu, kultury i religii, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że twoje człowieczeństwo jest najsilniejszym wspólnym mianownikiem, jaki istnieje.

3. Good Information Catalyzes New Perspectives / Dobre informacje katalizują nowe perspektywy

A very important weapon on your path to global citizenship that only English can offer is access to exponentially better information sources. There is nothing more powerful and compelling than a large variety of good information, and no other language contains even close to the quantity and quality of information that the English language does.

The more you read, listen, watch and learn about the world and your country through a variety of alternative media sources, the more you realize that you’ve been misguided your entire life by erroneous, incomplete, and biased information.

The simplified explanation for this is that in any given country the people who control the information control the masses. In fact, around 98% of the corporate mass media in almost any country is controlled by a small group of rich, powerful, and politically connected families that have a vested interest in manipulating the information and misguiding the masses.

Entire wars are even being fought over this.

You must question the information you consume, all information, and open your mind to the multiplicity of perspectives, which is the only way to give birth to a multi-faceted global truth.

“Problems cannot be solved on the same level of thinking that created them.“ – Albert Einstein

With fluent English and access to an internet connection, you can open yourself up to a whole new world of information that will catalyze your worldview and offer you the tools to enrich your perspective with many sources of information, to verify what you hear in your local news, and to constantly be educating and re-educating yourself.

Tłumaczenie

Bardzo ważną bronią na drodze do globalnego obywatelstwa, którą może zaoferować tylko język angielski, jest dostęp do wykładniczo lepszych źródeł informacji. Nie ma nic potężniejszego i bardziej przekonującego niż duża różnorodność dobrych informacji, a żaden inny język nie zawiera takiej ilości i jakości informacji, jak język angielski.

Im więcej czytasz, słuchasz, oglądasz i dowiadujesz się o świecie i swoim kraju za pośrednictwem różnych alternatywnych środków masowego przekazu, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że przez całe życie kierowałeś się fałszywymi, niekompletnymi i stronniczymi informacjami.

Upraszczając, w każdym kraju ludzie, którzy kontrolują informacje, kontrolują masy. W rzeczywistości około 98% korporacyjnych środków masowego przekazu prawie w każdym kraju jest pod kontrolą małej grupy bogatych, wpływowych i politycznie powiązanych rodzin, które mają wieczny interes w manipulowaniu informacjami i wprowadzaniu społeczeństwa w błąd.

Jest to też często powodem wojen.

Musisz kwestionować wszystkie informacje, które konsumujesz i otworzyć swój umysł na różnorodność perspektyw, co jest jedyną drogą do powstania wieloaspektowej globalnej prawdy.

Problemów nie da się rozwiązać na tym samym poziomie myślenia, który je stworzył.” – Albert Einstein

Dzięki płynnej znajomości języka angielskiego i dostępowi do połączenia internetowego możesz otworzyć się na zupełnie nowy świat informacji, który przyspieszy rozwój twojego światopoglądu, a nowe źródła informacji pozwolą weryfikować to, co słyszysz w swoich lokalnych wiadomościach oraz nieustanne kształcić się i rozwijać.

4. Be The Change You Wish To See in the World / Dobre informacje katalizują nowe perspektywy

Everything we’ve talked about up until this point is important. Nothing can replace a really well-developed and informed global perspective.

Learning English will greatly facilitate your path up to this point by permitting you to relate to people from all around the world, by helping you see your true place in the world family, and by giving you access to exponentially better sources of alternative information.

The final step, however, has nothing to do with English, but is more of a a personal choice and an ongoing process that demands that we apply what we’ve learned and truly live in integrity with our worldview.

“Be the change you wish to see in the world.” – Gandhi

This is to embody your message, to let your life and your actions serve as a vehicle for what you know to be true, and to be a force of change – not only for your family, your culture and your religion, but for the global family.

To be a global citizen is to let your life be a reflection of your global awareness.

This is different for everybody, and it’s more of a journey than a destination, but to be a global citizen is to apply what you’ve learned to make the world a better place. It means that you see the world, humanity, and nature as holistic and interconnected, and you accept your responsibility for making the world a better place.

Tłumaczenie

Wszystko, o czym rozmawialiśmy do tej pory, jest ważne. Nic nie zastąpi naprawdę dobrze rozwiniętej i świadomej globalnej perspektywy.

Nauka angielskiego ma tu ogromne znaczenie, gdyż pozwoli tobie nawiązać kontakt z ludźmi z całego świata, pomoże tobie zobaczyć twoje prawdziwe miejsce w światowej rodzinie i da tobie dostęp do wykładniczo lepszych źródeł alternatywnych informacji.

Ostatni krok nie ma jednak nic wspólnego z językiem angielskim, ale jest raczej osobistym wyborem i ciągłym procesem, który wymaga zastosowania tego, czego się nauczyliśmy i prawdziwego życia w zgodzie z naszym światopoglądem.

Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie” – Gandhi

Ma to na celu ucieleśnienie twojego przesłania, aby twoje życie i twoje działania były odzwierciedleniem tego, co wiesz, że jest prawdziwe, i były siłą zmian – nie tylko dla twojej rodziny, twojej kultury i twojej religii, ale dla globalnego społeczeństwa.

Być obywatelem globalnym to pozwolić, by twoje życie było odzwierciedleniem twojej globalnej świadomości.

Każdy może odebrać to inaczej i będzie to bardziej podróż niż tylko jej cel, ale bycie obywatelem świata to zastosowanie tego, czego się nauczyłeś, aby uczynić świat lepszym miejscem. Oznacza to, że postrzegasz świat, ludzkość i przyrodę jako połączoną ze sobą całość, i stajesz się odpowiedzialny za uczynienie świata lepszym miejscem.

Source / Źródło – https://reallifeglobal.com/world-citizen/

 

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *